Privacyverklaring

Terra Nova Partners in Onderzoek, gevestigd aan Dokter Koomansstraat 11, 1391 VZ Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Terra Nova Partners in Onderzoek Dokter Koomansstraat 11, 1391 VZ Abcoude +31653541619

Corien van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van Terra Nova Partners in Onderzoek, zij is te bereiken via corien@terranovapartners.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Terra Nova Partners in Onderzoek verwerkt persoonsgegevens doordat u / de opdrachtgever van (markt)onderzoek gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via corien@terranovapartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 1. Terra Nova Partners in Onderzoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: uitvoeren van veldwerk: – contact opnemen (tel/email/brief) in het kader van (markt)onderzoek (veldwerk) in opdracht van klanten die bijvoorbeeld een bepaalde dienst aan u leveren. De klant biedt voorafgaand aan haar klanten/prospects altijd de mogelijk zich actief af/aan te melden (opting out/in) voor onderzoek zodat Terra Nova uw gegevens NIET ontvangt. Persoonsgegevens van opdrachtgevers bewaart Terra Nova niet in een database.
 2. Onze opdrachtgevers en potentiele opdrachtgevers worden nooit middels een algemene mail of nieuwsbrief benaderd, maar altijd persoonlijk. Dat is de reden waarom we adresgegevens van klanten en potentieel opdrachtgevers bewaren, niet in een database maar als losse gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Terra Nova Partners in Onderzoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Terra Nova Partners in Onderzoek) tussen zit. Terra Nova Partners in Onderzoek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: niet van toepassing

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 1. De voor onderzoek door de klant aangeleverde te gebruiken adresgegevens van potentiële respondenten bewaren wij maximaal 3 maanden na afronding van het onderzoek (oplevering rapportage).
 2. De adresgegevens van onze klanten bewaren wij wel langer dan 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
In enkele gevallen wil het voorkomen dat andere onderzoekers meewerken aan een project waardoor de adresgegevens gedeeld moeten worden. Ten eerste hebben de eigenaren van deze adresgegevens reeds toestemming gegeven aan onze opdrachtgever en verstrekker om hun gegevens in het kader van het onderzoek met Terra Nova te delen. Terra Nova zal in enkele gevallen deze adresgegevens – versleuteld – delen met andere onderzoekers, puur en alleen voor het uitvoeren van veldwerk voor marktonderzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Terra Nova Partners in Onderzoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terra Nova Partners in Onderzoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar corien@terranovapartners.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Terra Nova Partners in Onderzoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Terra Nova Partners in Onderzoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via corien@terranovapartners.nl

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

zijn nodig om u te kunnen bereiken voor de uitvoering van onze dienstverlening (marktonderzoek).

De gegevens worden in een versleuteld excel (beveiligd met wachtwoord) op een externe data-opslag bewaard tijdens de looptijd van een marktonderzoek en maximaal 12 maanden na afronding van het onderzoek verwijderd (oplevering rapport aan de opdrachtgever / verstrekken van de resultaten).

Terra Nova Partners in Onderzoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) zie Paragraaf 4.9.2 van ISO 20252:2012 – bewaartermijn (primaire) data

 • persoonsgegevens > 12 maanden > tijdens veldwerk-periode en ter controle van verzamelde data voor het (markt) onderzoek, tot max 12 maanden na oplevering definitieve versie rapportage
 • Personalia > 12 maanden > tijdens veldwerk-periode en ter controle van verzamelde data voor het (markt) onderzoek, tot max 12 maanden na oplevering definitieve versie rapportage
 • Adres/e-mail / tel nr. > 12 maanden > tijdens veldwerk-periode en ter controle van verzamelde data voor het (markt) onderzoek, tot max 12 maanden na oplevering definitieve versie rapportage

Terra Nova Partners in Onderzoek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Terra Nova Partners in Onderzoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.